Warunki użytkowania

PUMAR – 1 SP. J.
08-500 Ryki, ul. Warszawska 3a
tel.  81 865 67 00
fax  81 865 64 71
email: pumar@pumar.pl   REGULAMIN PLATFORMY - SYSTEM B2B – PUMAR-1 SP. J.  Platforma - System B2B PUMAR – 1 sp. j. jest udostępniona przez PUMAR – 1 sp. j. z siedzibą w Rykach przy ul. Warszawskiej 3a, NIP 716-16-26-493.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towarów przez Internet.
2. Przed aktywacja usługi należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Odbiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.
3. Dostawca umożliwia Odbiorcy dostęp za pośrednictwem Internetu do informacji posiadanych przez Dostawce.
4. W ramach informacji określonych powyżej mieszczą się: 
  - składanie zamówień przez Internet;
  - dostęp do informacji cenowych i realizacji zamówień;
  - przeglądanie wystawionych faktur dla odbiorcy oraz informacji o rozrachunkach.
5. Dostawca zobowiązuje się do przydzielenia Odbiorcy loginu i hasła dostępu do platformy - systemu B2B PUMAR – 1 sp.j.
6. Dostawca oświadcza, iż korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego Odbiorcy loginu i hasła dostępu, wprowadzanego przez Odbiorcę na platformie internetowej B2B – PUMAR przed dokonaniem każdej czynności.
7. Login i hasło dostępu do systemu stanowią informację poufną. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. W przypadku nie przestrzegania tajemnicy przez odbiorcę, dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.


Warunki realizacji zamówień
1. Zamówienie może zostać złożone przez Odbiorcę za pośrednictwem Internetu na stronie b2b.pumar.pl z wykorzystaniem otrzymanego loginu i hasła dostępu. Dostawca w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku sprawdzania czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.
2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
3. Odbiorca zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem pisemnym.
4. Strony uzgadniają, że zaakceptowanie przez Odbiorcę otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzone zostanie fakturą VAT wystawioną przez Dostawcę.


Realizacja dostaw
1. Dostawy towaru realizowane są po każdorazowym indywidualnym ustaleniu pomiędzy stronami.
2. Koszty transportu ustalane są indywidualnie dla każdej dostawy.


Ceny
1. Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami umownymi NETTO, indywidualnymi dla danego Odbiorcy.
2. Zmiany cen mogą być dokonywane jedynie na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami.


Gwarancja, zgodność towaru z umową
1. Dostawca oświadcza, że towar Dostawcy jest oferowany do dalszej odsprzedaży i jest wysokiej jakości.
2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na 1 rok.
3. Na zakupione produkty Dostawca udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż określony na platformie B2B – PUMAR.
4. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione u Dostawcy, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
  - uszkodzonych mechanicznie,
  - eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  - w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,
  - w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nie autoryzowane przez Dostawcę,
  - baterii i materiałów eksploatacyjnych.


Warunki płatności
1. Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę za zakupiony towar w dacie dokonywanych zakupów, zgodnie z terminem płatności przydzielonym Odbiorcy, liczonym od daty wystawienia faktury.
2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za towar w terminie ustalonym w fakturach.
3. W przypadku przeterminowanych płatności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia.
4. W przypadku nie uregulowanych płatności w terminie Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.


Upoważnienie do wystawiania faktury bez podpisu
1. Odbiorca oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez podpisu Odbiorcy.


Reklamacje
1. W przypadku złożenia reklamacji przez Odbiorcę należy przesłać do Dostawcy wypełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: info@pumar.pl
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza pisemnego.

Informacje techniczne
1. Dostawca przydziela Odbiorcy login i hasło dostępu do Platformy- systemu B2B PUMAR – 1 p.j. Odbiorca udostępnia w tym celu Dostawcy następujące dane:
Imię i nazwisko Użytkownika……………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………….
Tel. kontaktowy……………………………………………….
2. Odbiorca zobowiązuje się do zalogowania na stronie Platformy - systemu B2B PUMAR – 1 p.j.  według przydzielonego loginu i hasła dostępu w celu korzystania z informacji przekazywanych przez Dostawcę.
3. Odbiorca może zmienić hasło dostępu na własne docelowe hasło.
4. Problemy związane z obsługą platformy należy zgłaszać na adres e-mail:info@pumar.pl


Postanowienia końcowe
1. Założenie konta oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla PUMAR – 1 sp.j.


Koszyk
Nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
Zaprenumeruj biuletyn
Adres e-mail: